ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
dot
bulletประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
dot
ข้อเรียกร้องประจำปี
dot
bulletข้อเรียกร้องประจำปี
dot
ข้อตกลงร่วม
dot
dot
แถลงการณ์
dot
bulletแถลงการณ์ปี 2556
dot
จดหมายข่าว
dot
bulletจดหมายข่าว 2557
bulletจดหมายข่่าว 2556
bulletจดหมายข่าว 2555
dot
กลุ่มสหภาพ
dot
dot
หนังสือออกที่สำคัญ
dot
dot
เวปลิ้งค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ยินดีต้อนรับ

 

ประกาศ

สร.ผธก. ได้จดทะเบียนกรรมการ สร.ผธก เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส่งเอกสารแจ้งการจดทะเบียนกรรมการ ครบ 21 คน

 ตามหนังสือที่ รว ๐๕๐๙/ทบก.๑๖๖๒ ลว.๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ 

ตามหนังสือที่ รว ๐๕๐๙/ทบก.๐๖๕๖ ลว.๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ดังนี้ 

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการปี2555.pdf click
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการปี2556.pdf 
click

    

จดหมายข่าว                                                                                      8/2557
                                                                                                                                 17 ธันวาคม 2557

เรียน   เพื่อนพ้องน้องพี่สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ

 

 

การเจรจาข้อเรียกร้องประจำปี 2557 ซึ่ง สร.ผธก. ยื่นต่อธนาคารเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 12 ข้อ เริ่มเจรจานัดแรกเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ใช้เวลาในการเจรจาร่วม 10 เดือน บรรลุผลและลงนามข้อตกลงร่วมเมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ขอแจ้งข่าวต่อเพื่อนสมาชิกและเพื่อนพนักงานทุกท่าน โดยสรุปแต่ละข้อ ดังนี้

ข้อ 1.  ธนาคารตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือเฉพาะกาลเป็นกรณีพิเศษจำนวน 200,000 บาท สำหรับพนักงานระดับผู้บังคับบัญชาที่เข้าทำงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2532 และเกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อ 2. ธนาคารตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเฉพาะกาลเป็นกรณีพิเศษในอัตรา 1.5 เท่าของเงินเดือนให้แก่พนักงานในวันที่ 20 มกราคม 2558

ข้อ 3. การปรับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารกรุงเทพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็น 10% นั้น อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของศาลปกครอง

ข้อ 4. เงินค่าครองชีพ  ธนาคารรับเรื่องไว้พิจารณา และจะแจ้งผลภายในเดือน มีนาคม 2558

ข้อ 5. ธนาคารตกลงขยายเพดานเงินเดือนให้แก่พนักงานระดับผู้บังคับบัญชา เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 2,000.- บาท ในแต่ละตำแหน่งดังนี้

โครงสร้างเงินเดือน

หัวหน้าหน่วย,

พนักงานอำนวยบริการอาวุโส

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน

หัวหน้าส่วน

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ผู้จัดการ

เล็ก

กลาง

ใหญ่

ปรับเป็น

58,990

61,000

63,310

65,310

75,385

84,860

เดิม

56,990

59,000

61,310

63,310

73,385

82,860

  

ข้อ 6. การเบิกเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ พนักงานสามารถเบิกได้ตามคำสั่งระเบียบงาน

ข้อ 7.  ธนาคารตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับการทำงานของพนักงานระดับผู้บังคับบัญชา ประจำสาขาที่เปิดให้บริการเต็ม 7 วัน ต่อสัปดาห์ (ไม่เกิน 37.50 ชั่วโมง) ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท และสามารถเบิกค่าล่วงเวลา, ค่าทำงานในวันหยุด ได้ตามคำสั่งระเบียบงาน

ข้อ 8. พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามคำสั่งระเบียบงาน และถ้าเอกสารประกอบการขอเบิกถูกต้องครบถ้วนจะได้รับเงินภายใน 10 วัน ทำการ

ข้อ 9. ธนาคารตกลงจัดทำประกันวินาศภัยชั้น 1 สำหรับรถยนต์ธนาคารที่ใช้งานประจำสาขา และ สำนักธุรกิจ ตามข้อเรียกร้องของ สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ แล้ว 

ข้อ 10. ธนาคารตกลงปรับอัตราเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามคำสั่งระเบียบงานธนาคารที่ 9/2553  ดังนี้

10.1 พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ของธนาคาร ผู้ใดถึงแก่กรรม   หรือต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในธนาคารเพราะไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้   เนื่องจากการเจ็บป่วย   หรือประสบอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่ธนาคาร   ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ถึงแก่กรรม ให้แก่ทายาท   หรือจ่ายให้แก่ พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ที่ต้องออกจากงานด้วยเหตุดังกล่าว แล้วแต่กรณี  ในอัตรา 15 เท่า ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ได้รับอยู่  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท และไม่เกินกว่า 750, 000 บาท

10.2 พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ของธนาคาร ผู้ใดถึงแก่กรรม   หรือต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในธนาคารเพราะไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้   เนื่องจากการเจ็บป่วย   หรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานให้แก่ธนาคาร   ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ถึงแก่กรรม ให้แก่ทายาท   หรือจ่ายให้แก่ พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ที่ต้องออกจากงานด้วยเหตุดังกล่าว แล้วแต่กรณี  ในอัตรา 30 เท่า ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ได้รับอยู่  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท และไม่เกินกว่า 1,500, 000 บาท

             ข้อ 11.   ธนาคารรับทราบปัญหาในแนวทางการบริหารจัดการเรื่อง Balancing ATM  แล้ว และพยายามแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงต่อไป

ข้อ 12.   ทั้งสองฝ่ายตกลงให้การยื่นขอเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปี เป็นไปตามข้อตกลงร่วมปี 2549

 

ด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการที่ สร.ผธก. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความต้องการของเพื่อนสมาชิกเพื่อจัดทำข้อเรียกร้องประจำปี 2558 เพื่อยื่นต่อธนาคาร ดังนั้นเพื่อนสมาชิกทุกท่านสามารถเสนอความเห็น / ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อเรียกร้อง โดยบันทึกความต้องการของท่านท้ายหนังสือฉบับนี้ และ FAX ไปที่หมายเลข 02 - 6232772  ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ขอขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกคำถาม ขอบคุณทุกคำแนะนำ และขอบคุณทุก ๆ ความสนใจ และความปรารถนาดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร  และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุก ๆ ท่านที่ให้กำลังใจด้วยการเสียสละเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและสนับสนุนกิจกรรมของ สร.ผธก. เสมอมา

 สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ      

สำนักงานฯ  โทร/โทรสาร  02 - 6232772   www. BBMU.ORG

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ
ที่อยู่ :  เลขที่ 9 เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวง : เทพศิรินทร์
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย์ : 10100
โทร :  02 623 2772    แฟ๊กซ์ :  02 623 2772