ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
dot
bulletประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
dot
ข้อเรียกร้องประจำปี
dot
bulletข้อเรียกร้องประจำปี
dot
ข้อตกลงร่วม
dot
dot
แถลงการณ์
dot
bulletแถลงการณ์ปี 2556
dot
จดหมายข่าว
dot
bulletจดหมายข่าว 2557
bulletจดหมายข่่าว 2556
bulletจดหมายข่าว 2555
dot
กลุ่มสหภาพ
dot
dot
หนังสือออกที่สำคัญ
dot
dot
เวปลิ้งค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ยินดีต้อนรับ

 

ประกาศ

สร.ผธก. ได้จดทะเบียนกรรมการ สร.ผธก เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส่งเอกสารแจ้งการจดทะเบียนกรรมการ ครบ 21 คน

 ตามหนังสือที่ รว ๐๕๐๙/ทบก.๑๖๖๒ ลว.๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ 

ตามหนังสือที่ รว ๐๕๐๙/ทบก.๐๖๕๖ ลว.๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ดังนี้ 

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการปี2555.pdf click
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการปี2556.pdf 
click

    

จดหมายข่าว                                                                                      5/2557
                                                                                                                                 20 มิถุนายน 2557

เรียน   เพื่อนพ้องน้องพี่สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

               เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม โรงแรม เวียงใต้  42 ถนนตานี บางลำพู กรุงเทพมหานคร  ที่ผ่านมา  สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมพอสมควร ถึงแม้ระหว่างนั้นจะอยู่ในสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ค่อยเรียบร้อย แต่การประชุมก็สามารถดำเนินการไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์

               เรื่องที่ได้รับการทวงถามตลอดมาคือ การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานธนาคารกรุงเทพ ผู้แทนธนาคารได้แจ้งผลคืบหน้า การจดทะเบียนจัดตั้ง “ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานธนาคารกรุงเทพ ”  ว่า เหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก กฎหมายเข้มงวด สถานการณ์ทางการเมือง และความไม่พร้อมของกระทรวงฯ ในปัจจุบัน แต่ผู้บริหารธนาคารได้ช่วยประสานงานให้อีกทางหนึ่งแล้ว    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานของ สร.ผธก.ในรอบปี 2556

                ได้แก่งานคุ้มครองสิทธิให้ได้รับความเป็นธรรม โดยมีกรรมการของ สร.ผธก. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาวินัยและอุทธรณ์ เสมือนเป็นทนายเข้าแก้ต่างให้สมาชิก โดยช่วยสืบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม รวบรวมหลักฐาน ช่วยต่อสู้ให้สมาชิกให้ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดทั้งที่หลุดพ้นคดี และได้รับการลดหย่อนโทษ ซึ่งตลอดปี 2556  ได้เข้าร่วมพิจารณาโทษ 37 ครั้ง รวม 119 เรื่อง มีผู้ถูกพิจาณาโทษ 253 ราย

               รับเรื่องราวร้องทุกข์จากสมาชิก ประสานกับฝ่ายจัดการชี้แจงปัญหาข้อร้องทุกข์ เสนอแนะทางแก้ไขต่อฝ่ายจัดการแทนสมาชิก

               ด้านสวัสดิการ ยื่นข้อเรียกร้องต่อฝ่ายจัดการประจำปี 2556 ให้เพิ่มสวัสดิการเงินค่าตอบแทนผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เป็นธรรมให้พนักงานมีความเป็นอยู่สมฐานะยิ่งขึ้น โดยในปี 2556 ยื่นขอให้ธนาคาร “ปรับอัตราเงินเดือนขึ้นและอัตราเงินเดือนสูงสุด”, “จ่ายเงินโบนัสเพิ่ม”, “จ่ายเงินยังชีพหลังเกษียณต่อไป” ปรับสัดส่วนอัตราเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯในส่วนของนายจ้างในอัตรา 10% เร่งให้ธนาคารจัดสวัสดิการ ฌาปนกิจสงเคราะห์ให้พนักงานระดับผู้บังคับบัญชา ทั้งขณะทีทำงานและเมื่อเกษียณอายุลง โดยข้อนี้มีสาเหตุจาก สมาชิกของ สร.ผธก. ขณะทำงานจะถูกตัดเงินช่วยเหลือพนักงานที่ถึงแก่กรรมในฐานะสมาชิกตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน แต่หลังจาก สมาชิกของ สร.ผธก. เกษียณอายุลง กลับไม่ได้รับสิทธิช่วยเหลือจากการเป็นสมาชิกตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

คณะกรรมการบริหาร สร.ผธก.ชุดใหม่ระหว่างปี 2557 - 2559               

               เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร สร.ผธก.ชุดเดิมหมดวาระลงตามข้อบังคับฯ  ดังนั้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 จึงได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.ผธก.ชุดใหม่ (ปี 2557-2559)  และเนื่องจากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกินจำนวน 21 คน ตรงตามที่ข้อบังคับกำหนด ที่ประชุมจึงได้มีมติรับรองให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 21 คน เป็นคณะกรรมการบริหาร สร.ผธก.ชุดใหม่   แต่ก่อนนำเสนอจดทะเบียนได้มีผู้ได้รับการเลือกตั้งแจ้งความประสงค์ลาออก 1 คน จึงยื่นคำขอต่อนายทะเบียนกลางเพื่อขอจดทะเบียนกรรมการฯ  20 คน ดังนี้ 

1. นายอังคาร นิตย์นรา,

2. นายอิทธิพล โรจนวิภาต,         

3. นางณิชชา  โกเศยะโยธิน,             

4. นายปรีชา บำรุงเกตุอุดม,

 5. นายบุญยืน ดุนขุนทด,          

6. นายพาณิช อุทัยรังษี,

7. นางอรุณี มาลัยมงคล,

8. นายณัทพิสิษฐ์ นิยมศิลป์, 

9.  นายสมชาย เถียรทอง,       

10. นายมณฑล ไตรธนสมบัติ,     

11. นายวิโรจน์ คุ้มอยู่, 

12. นายพิทยา ธีรกีรยุต, 

13. นายฐานันต์ ชนะสิทธิ์,       

14. นายอรรถสิทธิ์ บินสุไกมี ,       

15. นายอนุสรณ์ พึ่งพงศ์,              

16. นายนพพงษ์ เทียนบุญ, 

17. นายอดุลย์ จันทรังสีวรกุล, 

18. นายกฤตติกา คชเสนี,             

19. นายกรกฤช ปุณยาพรพงศ์,     

20.พ.ต.กิตติศักดิ์ วิมลสันติรังสี

 

               หลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 คณะกรรมการบริหาร สร.ผธก.ชุดใหม่ (ปี 2557 - 2559)  ได้ประชุมเลือกประธาน  และที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองให้ นายอิทธิพล โรจนวิภาต ทำหน้าที่เป็นประธานสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ ในวาระปี 2557-2559  ต่อไป

 

ประเด็นที่น่าสนใจ ผลการเจรจาข้อเรียกร้องประจำปี 2557

             ข้อเรียกร้อง  เกี่ยวกับเงินบำเหน็จเกษียณ และอัตราเงินสมทบฯ  ผู้แทน สร.ผธก. และ ผู้แทนธนาคารมั่นใจว่าท่านผู้บริหารระดับสูงจะยังคงมีความเมตตา พิจารณาจ่ายให้เช่นที่ผ่านมา เพียงแต่ยังไม่มีความชัดเจนในจำนวนเงินที่จะจ่ายช่วยเหลือพนักงานเท่านั้น

             ข้อเรียกร้อง เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนโบนัส และค่าครองชีพ เป็นเรื่องที่จะต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาร่วมกันโดยละเอียด

                 ข้อเรียกร้อง  เรื่องค่าตอบแทนการทำงานในห้าง ฯ ต้องรอผลการไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานกลางซึ่งจะกำหนดเป็นแนวทางสรุปได้ภายในเดือน กรฏาคม 2557

 

เก็บตก

               เรื่องต่อเนื่องจากจดหมายข่าวฉบับที่ 4 / 2557  ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาเงินเดือนขึ้นของ ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง” สมุห์บัญชี ” “ ผู้ช่วยผู้จัดการ ” แต่ถูกปรับเปลี่ยนหน้าที่อันเป็นผลจากระบบงาน B/T ให้ไปทำหน้าที่ “ เจ้าหน้าที่อำนวยบริการอาวุโส ”, “ หัวหน้าส่วน ”, “ ผู้ชำนาญการ ” ยังคงได้รับการร้องเรียนเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเท่าที่ สร.ผธก.ได้ตรวจสอบในรายละเอียด ปรากฏว่า เป็นการพิจารณาให้ได้รับอัตราเงินเดือนขึ้นในตำแหน่ง “ เจ้าหน้าที่อำนวยบริการอาวุโส ”, ทั้งที่ควรจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับอัตราเงินเดือนขึ้นในตำแหน่ง “สมุห์บัญชี”  หรือ  “ผู้ช่วยผู้จัดการ” ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้  

“ ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบกับค่าตอบแทน ต้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ”   

ขอขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกคำถาม ขอบคุณทุกคำแนะนำ และขอบคุณทุก ๆ ความสนใจ และความปรารถนาดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร  และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุก ๆ ท่านที่ให้กำลังใจด้วยการเสียสละเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและสนับสนุนกิจกรรมของ สร.ผธก. เสมอมา

สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ

สำนักงานฯ  โทร / โทรสาร  02 - 6232772   www. BBMU.ORG

 

                                                                                       

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกรุงเทพ
ที่อยู่ :  เลขที่ 9 เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวง : เทพศิรินทร์
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย์ : 10100
โทร :  02 623 2772    แฟ๊กซ์ :  02 623 2772